Důležité:    Kanalizace, vodovod a nakládání s odpady v Hlavenci  
 

PORUCHY KANALIZACE
tel. 602 280 919

 
  Obsah
  Kanalizace
  Veřejný vodovod
  Komunitní kompostárna


  Dokumenty
  Ceny stočného pro rok 2017
Cena stočného na rok 2017 je 41.20 Kč/m3 včetně DPH.
 
  Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017
 
 
 


 

 
KANALIZACE

INFORMACE PROVOZOVATELE KANALIZACE V OBCI HLAVENEC

Sídlo provozovatele:
AS-PO, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Podbabská 1589/1 (
metrem trasa “A” do stanice Dejvická, dále tramvají číslo 2 a 8 směr Podbaba až na konečnou, vchod vedle restaurace “Pod Juliskou”)

Úřední hodiny:
Středa 7,00 – 17,00 hodin, ostatní dny – po telefonické domluvě
oddělení předpisu nájemného a pohledávek – Jiřina Kubincová tel. 973 204 064

Hlášení poruch:
oddělení provozu – Ing. Tomáš Jech – tel. 602 280 919, tomas.jech@as-po.cz
David Sismilich - tel.602 273 226
Milan Havelka – tel. 606 387 375
v mimopracovní době – tel. 724 881 381

Smlouvy na odvod odpadních vod ( napojení nemovitostí na obecní kanalizaci) je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu Hlavenec:

Před připojením musí majitelé nemovitostí odevzdat do kanceláře obecního úřadu následující doklady o privátní přípojce:

1. atest materiálu nebo prohlášení o shodě z jakého materiálu je přípojka provedena
2. protokol vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala)
3. živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla
4. čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody, včetně oznámení o počtu osob užívajících nemovitost

Po splnění těchto podmínek bude vydán souhlas obecního úřadu k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.

 

Veřejný vodovod

Hlášení poruch Petr Janoušek tel. 774 855 541

Občané, kteří připojili svou nemovitost k veřejnému vodovodu, budou povinni uzavřít s obcí, jako s provozovatelem obecního vodovodu, smlouvu o dodávce pitné vody. Tuto smlouvu přikládáme k prostudování. Smlouvy je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu.
Smlouva o dodávce pitné vody (pdf)
Žádost o připojení na vodovod  (doc)

Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 06.06.2018
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 05.09.2017
Úplný + radiologický protokol o zkoušce pitné vody z odběru provedeného dne 12.6.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 23.5.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 14.03.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 13.09.2016
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 05.05.2015

 

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna je otevřena v areálu zahradnické firmy A.STRA  v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00– 18:00
denně 7:00 – 7:30

nebo po telefonické domluvě: Andrea Štěpařová tel. 603 242 804, Eva Nohejlová tel. 728 823 271

Biologický odpad nepatří do popelnic, ale do kompostu!

Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlavenec.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2015

KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST
BIO ODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ

Obec Hlavenec získala prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Cecemínsko dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt: „Kompostéry do domácností“.
Od 1.ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obci oddělený sběr biologického odpadu rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický odpad odvézt do komunitní kompostárny či ho uložit v domácím kompostéru. Z tohoto důvodu si může každý občan (majitel nemovitosti)požádat o přidělení vlastního kompostéru.

 

Bezplatná ekologická likvidace olejů

Projekt STOP LHOSTEJNOSTI

Obec již téměř rok zajišťuje prostřednictvím svozové firmy Černohlávek oil svoz a likvidaci olejů z domácností. V obci jsou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad dvě sběrné nádoby,
jedna u kalu a druhá ve spodní části.

Olej v uzavřených plastových lahvích můžete do těchto nádob bezplatně ukládat.
Nezapomeňte, prosím, že tuky a oleje nepatří do kanalizace.
Děkujeme za Vaše pochopení.
 

Obec Hlavenec  2001-2016